Om Valdresmusea

Formålet og satsingsområda

Formålet til Valdresmusea er å drive bevaring, dokumentasjon, forsking og formidling av lokal kulturarv. Valdresmusea er kjernemuseum i Noreg i arbeidet med levande folkekultur. Satsingsområda er lokalhistorie, bygningsvern, bunad og folkemusikk.

Verdigrunnlaget

Valdresmusea skal legge til rette for møte mellom generasjonar og bli oppfatta som ansvarlege, relevante, modige og inkluderande. Dette betyr at Valdresmusea skal

 • dele kunnskap
 • legge til rette for vern og vidareføring av materiell og immateriell kulturarv
 • ta samfunnsoppdraget på alvor, vere ein truverdig stemme som tilfører viktig kunnskap i offentlegheita
 • gjere livet rikare for både enkeltpersonar og samfunnet i samtida og framtida
 • vise at vi er ein relevant samarbeidspart og utviklingsaktør
 • arbeide etter The International Council of Museum (ICOM) sine museumsetiske retningsliner

Fakta om Valdresmusea as

Vart etablert i 2006 og er museumsorganisasjonen i Valdres. Er organisert som aksjeselskap, eigd av valdreskommunane og to museumsstiftingar.

Driv Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling, Bautahaugen Samlinger, Gardbergfeltet og Bagnsbergatn. Er òg med i ei stifting som driv skysstasjonen Frydenlund i Aurdal. Har eit nasjonalt ansvar på bunad- og folkedraktområdet og driv Norsk insitutt for bunad og folkedrakt etter avtale med Kulturdepartementet.

Er ein av fåe institusjonar i landet som bygger folkemusikkinstrument. Aktiviteten omfattar forsking, dokumentasjon og bygging av hardingfeler og langeleikar.

Har 23 tilsette og ei årleg omsetting på 17 millionar kroner. Blir drive med støtte frå staten, fylket, kommunane og inntekter frå sal av tenester. Får prosjektstøtte frå Kulturrådet, Kulturminnefondet, stiftingar og legat.

Tar del i tre nasjonale museumsnettverk, innan tema drakt og tekstil (leia av Norsk institutt for bunad og folkedrakt), musikkinstrument og kulturlandskap. 

Samarbeider med mange miljø både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Har eit godt samarbeid med frivillige lag og organisasjonar.

  Styret for Valdresmusea 2017/2018

  Oversikt over styremedlemer og styrets protokollar finn du her.

  Nettredaktøren

  Anne Marit Noraker, anne.marit.noraker@valdres.museum.no, tlf 911 03 969.

  Gåvekontoen

  Gåver til Valdresmusea bidreg til betre forvaltning og formidling av samlingane. Gåvekontoen har kontonummer 1503.37.02431. Har du spørsmål, ønskjer å merke ei gåve til minne eller treng kvittering, kontakt oss på info@valdres.museum.no.