Om Valdresmusea

Formålet og satsingsområda

Formålet til Valdresmusea er å drive bevaring, dokumentasjon, forsking og formidling av lokal kulturarv. Valdresmusea er kjernemuseum i Noreg i arbeidet med levande folkekultur. Satsingsområda er lokalhistorie, bygningsvern, bunad og folkemusikk.

Verdigrunnlaget

Valdresmusea skal legge til rette for møte mellom generasjonar og opptre ansvarleg, relevant, modig og inkluderande. Valdresmusea skal:

 • legge til rette for vern og vidareføring av materiell og immateriell kulturarv
 • produsere kunnskap og dele denne med enkeltmenneske og offentlegheita 
 • fremje kritikk og refleksjon og ta samfunnsoppdraget på alvor 
 • gjere livet rikare for både enkeltpersonar og samfunnet i samtida og framtida
 • vere ein relevant samarbeidspart og utviklingsaktør
 • arbeide etter The International Council of Museum (ICOM) sine etiske retningsliner

Fakta om Valdresmusea as

Vart etablert i 2006 og er museumsorganisasjonen i Valdres. Valdresmusea er organisert som aksjeselskap og er eigd av valdreskommunane og to stiftingar.

Valdresmusea driv Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Valdresmusea har avtale med Oppland fylkeskommune om drift av Gardbergfeltet, og er med i ei stifting som driv skysstasjonen Frydenlund i Aurdal. Valdresmusea har eit nasjonalt ansvar på bunad- og folkedraktområdet og driv Norsk insitutt for bunad og folkedrakt etter avtale med Kulturdepartementet.

Valdresmusea er ein av fåe institusjonar i landet som bygger folkemusikkinstrument. Aktiviteten omfattar dokumentasjon og bygging av hardingfeler og langeleikar.

Valdresmusea har 23 tilsette og ei årleg omsetting på 17 mill. kroner. Valdresmusea blir drive med støtte frå staten, fylket, kommunane og inntekter frå sal av tenester. Ein får òg prosjektstøtte frå Kulturrådet, Kulturminnefondet, stiftingar og legat.

Valdresmusea er med i tre nasjonale museumsnettverk og driv eitt av dei; drakt- og tekstilnettverket (leia av Norsk institutt for bunad og folkedrakt). Dei andre nettverka er musikknettverket og kulturlandskapsnettverket.

Valdresmusea samarbeider med ei rekke miljø både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Valdresmusea har eit godt samarbeid med eigarane (kommunane) og frivillige lag og organisasjonar.

  Vedtekter

  Vedtektene til Valdremusea finn du her.

  Styret for Valdresmusea 2018/2019

  Oversikt over styremedlemer og styrets protokollar finn du her.

  Nettredaktøren

  Anne Marit Noraker, anne.marit.noraker@valdres.museum.no, tlf 911 03 969.

  Gåvekontoen

  Gåver til Valdresmusea bidreg til betre forvaltning og formidling av samlingane. Gåvekontoen har kontonummer 1503.37.02431. Har du spørsmål, ønskjer å merke ei gåve til minne eller treng kvittering, kontakt oss på info@valdres.museum.no.