Hopp til hovudinnhald

Privatarkiva

Innlandsarkiva, tidlegare Opplandsarkivet

Det som tidlegare var Opplandsarkivet har endra namn og vokse i omfang - både geografisk og i talet på medlemer.

Innlandsarkiva er eit samarbeidstiltak om privatarkiv mellom Innlandet fylkeskommune og følgande museum i Innlandet: Anno Museum, Gudbrandsdalsmusea, Mjøsmuseet, Norsk Vegmuseum, Randsfjordmuseet, Stiftelsen Lillehammer Museum og Valdresmusea.

Formålet med nettverket er å styrke arkiva og arkivaranes arbeid. Nettverket har lange tradisjonar som går attende til 1981, og er per 2023 ei unik oppbygnad og historie på nasjonalt plan. I 2021 gav nettverket ut boka Opplandsarkivet – Privatarkiv i 40 år.

Relevans

Privatarkiv kan bestå av samlingar av organiserte papirdokument som rapportar, korrespondanse og rekneskap, men også foto og lydmateriale som intervju eller musikkspor. Dette er frå bedrifter, foreiningar og privatpersonar som har ein historisk verdi for samtida og framtidas generasjonar.

Privatarkiva blir bevara hjå dei ulike musea på vegne av samfunnet, og er tilgjengelege for innbyggarane i den grad personvernlova opnar for det.

Musea har eit samfunnsansvar for å dokumentere tidas and, og det er ønskeleg å bevare arkiv etter dagens bedrifter, foreiningar og privatpersonar.

Innlandsarkiva i Valdres

Valdresmusea bevarer over 700 privatarkiv etter bedrifter, lag og foreiningar og privatpersonar i Valdres. Arkivarbeidet følgjer Arkivverkets regelverk. 

Ved å klikke her finn du ei liste over alle privatarkiv Valdresmusea forvaltar.

For nokre av desse privatarkiva finn du også utfyllande informasjon om innhaldet i arkivet ved å gå inn på arkivportalen.no.

Avlevering eller innsyn

Sitt du på arkiv som kan vere relevant å avlevere til Valdresmusea? Har du spørsmål? Ta kontakt med oss per e-post. Avlevering må alltid avtalast på førehand. Mange av basene ligg tilgjengelege på nett. For andre arkiv kan du søke innsyn.

Kontakt oss

Kontakt Valdresmusea på førehand for å avtale innsyn eller avlevering.

Eirin Breie

Eirin Breie

Konservator, ansvarleg for arkiv og samlingar
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1