Samarbeidspartnerar

Dextra Musica

Dextra Musica er dotterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, og har sidan 2006 investert i svært mange verdifulle strykeinstrument. Frå 2016 omfattar samlinga også hardingfeler og langeleikar. Samlinga er av høg kvalitet og blir stilt til disposisjon for dyktige musikarar. Dextra Musica bidreg til at fleire kan utøve og oppleve klassisk musikk og folkemusikk på høgt kunstnarisk nivå, gjennom støtte til prosjekt, innovasjon og nyskaping og samarbeid med etablerte institusjonar. I samlinga til Dextra Musica finn du ei hardingfele laga av Bård Riise Hoel i 2018.

Valdres Natur- og Kulturpark

Valdreskommunane har sidan 2007 organisert det regionale samarbeidet etter modell frå dei europeiske regionparkane. Valdres Natur- og Kulturpark skal bidra til vekst og verdiskaping tufta på lokale natur- og kulturverdiar. Valdresmusea er ein viktig samarbeidspart på kultur- og kulturminneområdet og har plass i Valdresrådet, som er det rådgjevande organet for styret i Valdres Natur- og Kulturpark. 

På kulturminneområdet skjer det mykje, mellom anna er det på gang ein prosess med utvikling av kulturminneplanar i alle dei seks valdreskommunane. Fleire av kommunane har vedtatt sine planar. Les dei her: Vestre Slidre og Vang.

Andre samarbeidspartnerar