Styret og styreprotokollane

Styret i Valdresmusea AS 2019/2020

Jan Arild Berg, styreleiar                    
Brita Brenna, styremedlem
Frode Rolandsgard, styremedlem
Jørand Ødegård Lunde, styremedlem
Gunhild Vegstein Leite, styremedlem
Odd Arne Klemmetsrud, styremedlem
Kristin Gulbrandsen, styremedlem, representant for dei tilsette

Lene Dygd Kvisgaard, 1. vara
Aud Søyland, 2. vara
Eirin Breie, varamedlem for tilsatte-representanten

Styreprotokollar

Står det K i vedtaket er vedtaket unntatt for offentleggjering. Dette gjeld saker som er omfatta av teieplikt (personalsaker og løn), saker av intern og saksførebuande karakter (notat og førebelse resultat), saker som omfattar økonomi og budsjett, og saker som omhandlar verdi eller sikring.