Styret og styreprotokollane

Styret i Valdresmusea AS 2020/2021

Jan Arild Berg, styreleiar                    
Brita Brenna, styremedlem
Frode Rolandsgard, styremedlem
Jørand Ødegård Lunde, styremedlem
Arne Erik Fønhus, styremedlem
Odd Arne Klemmetsrud, styremedlem
Kristin Gulbrandsen, valt for dei tilsette

Aud Søyland, 1. vara
Arne Leite, 2. vara
Eirin Breie, varamedlem, for dei tilsette

Styreprotokollar

Står det K i vedtaket er vedtaket unntatt for offentleggjering. Dette gjeld saker som er omfatta av teieplikt (personalsaker og løn), saker av intern og saksførebuande karakter (notat og førebelse resultat), saker som omfattar økonomi og budsjett, og saker som omhandlar verdi eller sikring.