Hopp til hovudinnhald

Bagnsbergatn

  • 1/1

BESØKSINFORMASJON

Gråbeinhølet og Bagnsbergatn er tilgjengeleg for turgåarar heile året. Informasjonstavler undervegs fortel om hendingane. 

Avkøyring ved krigsminnemerkeskilt ved E16, like nord for Bagn sentrum; i svingen skilta anbefalt fartsgrense 40km/t. Parker nokre få meter etter avkøyringa, i vegskille ved gamlevegen (få plassar). Skilta stig oppover. Alternativt kan ein køyre fram til Bagnsbergatn etter avtale med omvisar.

Omvising etter avtale, sjå her.

Annonserte omvisingar nokre gonger kvar sommar.

Fakta om Bagnsbergatn

I april 1940 marsjerte tyske soldatar inn i Valdres. I Bagn vart dei slått tilbake fleire gonger. På og rundt garden Bagnsbergatn vart det særleg stor dramatikk. Tyske styrker storma garden og tok 25 sivile til fange. Ikkje lenge etter vart dei nedkjempa av norske soldatar medan dei sivile var sperra inne. Bare ein av dei sivile vart drepen.

Seinare fortsette kampane i nærområda i fleire dagar. Kampane på og rundt garden Bagnsbergatn førde til eit av dei største tapa Tyskland hadde på norsk jord under krigen. Totalt mista over tretti tyske soldatar livet.

Fem hus, med kulehol og krigsminneutstilling; dels ute, dels inne. Bagnsbergatn vart innvia som nasjonalt krigsminne av Hans Majestet Kong Olav V i 1986. 

Eigarskap

Det er Sønstebystiftelsen som eig Bagnsbergatn. Med eigarskapen har dei eit ynskje om å sikre anlegget for framtida. I 2022 vart Bagnsbergatn freda av Riksantikvaren. Sønstebystiftelsen samarbeidar med Innlandet fylkeskommune og Valdresmusea om formidling, skjøtsel og vedlikehald av garden. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1