Vennelaget for Valdres Folkemuseum

Kven er vi?

Vennelaget for Valdres Folkemuseum har som formål å skapa interesse for Valdres Folkemuseum og det museet står for. Vennelaget arrangerer foredrag som trekkjer folk til museet, og turar som gir folk kunnskap om historia vår, og me støttar opp om arrangementa på museet. Elles arrangerer laget rakedugnad om våren, skaffar folk som kan hjelpe til under arrangement, og held basar.

Laget hadde 253 medlemmer i 2021. Fire gonger i året får medlemmene tilsendt Museumsbodstikka, eit informasjonsblad om aktivitetane i laget og ved museet. I 2022 kostar det kr 200 å vera medlem i Vennelaget. Medlem kan ein bli ved å sende ein e-post til gunnar@moden.as, eller ved å betala inn kr 200 til konto 1594 22 20062.

Kontakt oss

Vil du ha meir informasjon om Vennelaget, kan du ringje til Gunnar Modén, tlf. 924 25 919, eller til Torodd Lybeck, tlf. 900 24 656.

Meir om laget

I Vennelaget for Valdres Folkemuseum kan du finne eit triveleg fellesskap, anten du vil dra på tur med andre historisk interesserte eller oppleva eit dugnadsfellesskap. Fyrste tysdag i kvar månad kl. 11 (bortsett frå juli og august) møtest ein gjeng på basarkafeen, møtestaden der det òg blir skapt gevinstar til basaren. Me har rakedugnad på museet før 17. mai, stand under Rakfiskfestivalen og basar under Skarka. Og ikkje minst har me foredrag og turar der alle er velkomne, anten dei er medlemmer i Vennelaget eller ikkje.

I juli månad sørgjer Vennelaget for at Nystøga er open, ved at «venner» byter på å vera vakt i huset og drive med handverk og/eller kaffiservering.

I 2015 laga Vennelaget eit hefte med kvardagsoppskrifter frå Valdres. Heftet er laga på fem språk (norsk, engelsk, tysk, nederlandsk og fransk), og er å få kjøpt i museumsbutikken, Fagernes Libris, Husfliden Fagernes, Fagernes Landhandel og direkte hos Vennelaget for kr 75.

Vennelaget får inn pengar frå medlemskontingent, møte, gåver, basar, grasrotmidlar og altså sal av oppskriftshefte. I perioden 2006–2021 har Vennelaget overført 1 132 000 kr i gåve til museet. Me har kjøpt stillas og finansiert peisen i nybygget, kosta minglebord, utstillingsmontrar, gjeve tilskot til muren ved inngangen på museet, til nytt låsesystem på museet, flygel i festsalen, istandsetjing av «Peisestuen», ny belysning i festsalen i velkomstbygget, istandsetjing av gamle vindauge på museet og utemøblar. Nye oppgåver står for tur i 2022.

Styret i Vennelaget for 2022–2023

Torodd Lybeck, leiar
Gunnar Modén, kasserar 
Anne Berit Strømmen Strand, styremedlem
Petter Lindstad, styremedlem
Oddrun Hegge, styremedlem
Mads Wangensten, styremedlem
Anne Marit Noraker, museumsrepresentant

Kristin Gulbrandsen, varamedlem
Marianne Straum, varamedlem 
Ingun Kompen, varamedlem 
One Enerud, varamedlem for museumsrepresentanten

Programmet for 2022

Torsdag 27. jan. // Årsmøte. Ole Jacob Christensen og Yvonne Tonnaer: Livet i Vikabrøta

Torsdag 10. mars // Ivar Aars: Valdresdialekta

Torsdag 7. april // Jan Arne Sebuødegård om gamle hestereiskapar.

Måndag 9. mai // Rakedugnad på museet

Sundag 28. august // Vennelagstur til Nord-Aurdal

Torsdag 8. september // Tanaguil Enzenberger: Artsmangfald i fjellet og nasjonalparkane

Torsdag 13. oktober // Tor Evert Grøndal Johansen: Livet i Brekkebakko

Torsdag 10. november // Espen Finstad: Løynde skattar under bre-isen

Anna

Fyrste tysdag kvar månad heile året, bortsett frå i juli og august: Basarkafé

Juli: Halde Nystøga open ca 3 veker

13. august // Ha stand på Landbruksdagen

3. september // Ha stand på Handverksdagen

3.-5. november // Ha stand på Rakfiskfestivalen

4. desember // Halde basar under Skarka

952AAD59-C55E-4393-BC21-89109CA5F5FD.jpeg (Foto/Photo)

Basarkafé - fyrste tysdag kvar måned

Vennelaget arrangerer basarkafé på Valdres Folkemuseum fyrste tysdag i kvar månad. Tidspunktet er kl. 11 til 13. Det er ein fin møtestad der alle er velkomne, både dei som lagar gevinstar til den årlege basaren, og dei som vil slå av ein prat. Den årlege vennelagsbasaren går føre seg fyrst i desember. Biletet er take under basarkafeen 1.12.2020 der damene viser fram nokre av dei nær 200 premiane til årets basar.

Har du garn og halvferdige handarbeid liggjande, kan du gjerne levere det til basarkafeen. Der kjem materialet til nytte og blir til nye gevinstar.

  •  (Foto/Photo)
    1/1