Vennelaget for Valdres Folkemuseum

  • 1/1

Kven er vi?

Vennelaget for Valdres Folkemuseum har som formål å skapa interesse for Valdres Folkemuseum og det museet står for. Vennelaget arrangerer foredrag som trekkjer folk til museet, og turar som gir folk kunnskap om historia vår, og me støttar opp om arrangementa på museet. Elles arrangerer laget rakedugnad om våren, skaffar folk som kan hjelpe til under arrangement, og held basar.

Laget hadde 238 medlemmer i 2018. Fire gonger i året får medlemmene tilsendt Museumsbodstikka, eit informasjonsblad om aktivitetane i laget og ved museet. I 2018 kostar det kr 150 å vera medlem i Vennelaget. Medlem kan ein bli ved å sende ein e-post til aud.soyland@bbnett.no, eller ved å betala inn kr 150 til konto 1594 22 20062.

Kontakt oss

Vil du ha meir informasjon om Vennelaget, kan du ringje til Gunnar Modén, tlf. 924 25 919, eller til Aud Søyland, tlf. 990 37 584.

Meir om laget

I Vennelaget for Valdres Folkemuseum kan du finne eit triveleg fellesskap, anten du vil dra på tur med andre historisk interesserte, eller oppleva eit dugnadsfellesskap. Fyrste tysdag i kvar månad kl. 11 (bortsett frå juli og august) møtest ein gjeng på basarkafeen, møtestaden der det òg blir skapt gevinstar til basaren. Me har rakedugnad på museet før 17. mai, stand under Rakfiskfestivalen og basar under Skarka. Og ikkje minst har me foredrag og turar der alle er velkomne, anten dei er medlemmer i Vennelaget eller ikkje.

Nytt i 2017 var det at Vennelaget heldt Nystøga open i juli månad, ved at «venner» bytte på å vera vakt i huset og drive med handverk og/eller kaffiservering. Tilbodet held fram i 2019.

I 2015 laga Vennelaget eit hefte med kvardagsoppskrifter frå Valdres. Heftet er laga på fem språk (norsk, engelsk, tysk, nederlandsk og fransk), og er å få kjøpt i museumsbutikken, Fagernes Libris, Husfliden Fagernes, Fagernes Landhandel og direkte hos Vennelaget for kr 75.

Vennelaget får inn pengar frå medlemskontingent, møte, gåver, basar, grasrotmidlar og altså sal av oppskriftshefte. Totalt har Vennelaget gjeve 762 000 kroner i gåve til Valdres Folkemuseum i perioden 2006–2018. Pengane har gått til desse formåla: peis i festsalen, arbeidsstillas, minglebord i festsalen, utstillingsmontrar, mur langs inngangspartiet til museet, nytt låsesystem, flygel, golv, peis og innreiing i Peisestogo, utebenker og omvisarklede. Nye oppgåver står for tur i 2019.

Styret i Vennelaget for 2018–2019

Aud Søyland, leiar
Gunnar Modén, kasserar 
Solveig Rydland, referent
Knut Biribakken, styremedlem
Jonny Rye, styremedlem
Anne Berit Strømmen Strand, styremedlem
Anne Marit Noraker, museumsrepresentant

Ingun Kompen, varamedlem 
Torstein Jæger Dahlen, varamedlem 
Kristin Gulbrandsen, varamedlem
Ole Aastad Bråten, varamedlem for museumsrepresentanten