Vennelaget for Valdres Folkemuseum

Kven er vi?

Vennelaget for Valdres Folkemuseum har som formål å skapa interesse for Valdres Folkemuseum og det museet står for. Vennelaget arrangerer foredrag som trekkjer folk til museet, og turar som gir folk kunnskap om historia vår, og me støttar opp om arrangementa på museet. Elles arrangerer laget rakedugnad om våren, skaffar folk som kan hjelpe til under arrangement, og held basar.

Laget hadde 258 medlemmer i 2019. Fire gonger i året får medlemmene tilsendt Museumsbodstikka, eit informasjonsblad om aktivitetane i laget og ved museet. I 2019 kostar det kr 150 å vera medlem i Vennelaget. Medlem kan ein bli ved å sende ein e-post til gunnar@moden.as, eller ved å betala inn kr 150 til konto 1594 22 20062.

Kontakt oss

Vil du ha meir informasjon om Vennelaget, kan du ringje til Gunnar Modén, tlf. 924 25 919, eller til Torodd Lybeck, tlf. 900 24 656.

Meir om laget

I Vennelaget for Valdres Folkemuseum kan du finne eit triveleg fellesskap, anten du vil dra på tur med andre historisk interesserte eller oppleva eit dugnadsfellesskap. Fyrste tysdag i kvar månad kl. 11 (bortsett frå juli og august) møtest ein gjeng på basarkafeen, møtestaden der det òg blir skapt gevinstar til basaren. Me har rakedugnad på museet før 17. mai, stand under Rakfiskfestivalen og basar under Skarka. Og ikkje minst har me foredrag og turar der alle er velkomne, anten dei er medlemmer i Vennelaget eller ikkje.

I juli månad sørgjer Vennelaget for at Nystøga er open, ved at «venner» byter på å vera vakt i huset og drive med handverk og/eller kaffiservering.

I 2015 laga Vennelaget eit hefte med kvardagsoppskrifter frå Valdres. Heftet er laga på fem språk (norsk, engelsk, tysk, nederlandsk og fransk), og er å få kjøpt i museumsbutikken, Fagernes Libris, Husfliden Fagernes, Fagernes Landhandel og direkte hos Vennelaget for kr 75.

Vennelaget får inn pengar frå medlemskontingent, møte, gåver, basar, grasrotmidlar og altså sal av oppskriftshefte. I perioden 2006–2019 har Vennelaget overført 862 000 kr i gåve til museet. Me har kjøpt stillas og finansiert peisen i nybygget, kosta minglebord, utstillingsmontrar, gjeve tilskot til muren ved inngangen på museet, til nytt låsesystem på museet, flygel i festsalen, istandsetjing av «Peisestuen» og ny belysning i festsalen i velkomstbygget. Nye oppgåver står for tur i 2020.

952AAD59-C55E-4393-BC21-89109CA5F5FD.jpeg (Foto/Photo)

Basarkafé - fyrste tysdag kvar måned

Vennelaget arrangerer basarkafé på Valdres Folkemuseum fyrste tysdag i kvar månad. Tidspunktet er kl. 11 til 13. Det er ein fin møtestad der alle er velkomne, både dei som lagar gevinstar til den årlege basaren, og dei som vil slå av ein prat. Den årlege vennelagsbasaren går føre seg fyrst i desember. Biletet er take under basarkafeen 1.12.2020 der damene viser fram nokre av dei nær 200 premiane til årets basar.

Har du garn og halvferdige handarbeid liggjande, kan du gjerne levere det til basarkafeen. Der kjem materialet til nytte og blir til nye gevinstar.

Styret i Vennelaget for 2020–2021

Torodd Lybeck, leiar
Gunnar Modén, kasserar 
Anne Berit Strømmen Strand, styremedlem
Jonny Rye, styremedlem
Oddrun Hegge, styremedlem
Mads Wangensten, styremedlem
Anne Marit Noraker, museumsrepresentant

Ingun Kompen, varamedlem
Torstein Jæger Dahlen, varamedlem 
Kristin Gulbrandsen, varamedlem
Ole Aastad Bråten, varamedlem for museumsrepresentanten

Programmet for 2020

Torsdag 30. januar: Årsmøte og biletframsyning frå Digitalt museum ved Bettina W. Garmann 

Torsdag 10. september: Byggeskikk på fjellet. Foredrag ved Anne Marit Noraker og Odd Arne Rudi (Kulturminnedagane)

Sundag 27. september: Tur til gardar i Vestre Slidre

Torsdag 8. oktober:Foredrag av Olav Norheim: «Hyttelivet på godt og vondt»

Torsdag 5.–7. november: Stand under Rakfiskfestivalen

Torsdag 12. november: Fotoforedrag om Jotunheimen Valdres Bilselskap (JVB)

Sundag 6. desember: Vennelagsbasar under det årlege skarkearrangementet

(Foredraga våren 2020 vart elles avlyst grunna pandemien)

  •  (Foto/Photo)
    1/1