Jump to maincontent

Valdres i tusen år

Seminar

Mykje av den eldste lokalhistoria vart forfatta for 60–80 år sidan. Vi treng derfor ny kunnskap om den historiske hendinga samt perspektiv til feiringa i vår tid. No inviterer Valdresmusea til seminar. 

Vi blir kjende med stormenn i Valdres før kristninga, om militær organisering, tinget og tingordninga, om handel og økonomisk vekst - og om framveksten av ein kyrkjestruktur og ein ny religion. Arrangementet markerer innleiinga for tusenårsjubileet for kristningsferda til Olav heilage gjennom Valdres.

TID: Torsdag 9. februar 2023 kl. 10.00-17.00
STAD: Valdres Folkemuseum, festsalen
PRIS: Kr 500 (inkl. kaffi og suppe)
ARR: Valdresmusea. 

Seminaret er del av «Nasjonaljubileet Norge i tusen år».

Illustrasjonen frå Heimskringla er teikna av Gerhard Munthe, 1899.


For påmelding:

PROGRAM

09.30 Kaffi, frukt og kake

09.45 Kunstnarisk innslag v/Ole Kristian Nyhagen​

09.55 Opning v/Ole Aastad Bråten

10.00 Jarn i Valdres v/Kjetil Loftsgarden, fyrsteamanuensis ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Han vil snakke om framstillinga av jern og korleis ressursane i Innlandet vart integrerte i den nasjonale og internasjonale økonomien i vikingtida og mellomalderen.

11.00 Funn frå vikingtida i Valdres v/Jan Henning Larsen, professor emeritus ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring frå utgravingar på Sør- og Austlandet. Larsen vil snakke om funna frå vikingtid i Valdres og kva desse funna fortel om busetting, erverv, kontaktområde og maktsentrum.

12.00 Nye arkeologiske oppdagingar i Valdres v/Nina Sofie Hildre, arkeolog ved Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune. Hildre har brei erfaring frå kulturmiljøforvalting og formidling av kulturarv i Innlandet. På seminaret vil ho vise korleis dei seinaste arkeologiske funna kan gje nye perspektiv til Valdreshistoria.

13.00 Lunsj

13.45 Ting- og forsvarsordning i Valdres v/Marie Ødegaard, fyrsteamanuensis i arkeologi ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Ho vil snakke om retts- og forsvarssystemet i Valdres i tida før og etter kristninga.

14.45 Vangssteinen som historisk kjelde v/Bjørn Bandlien, professor i eldre historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Bandlien vil snakke om Vangssteinen – ein gamal runestein som kan knytast til kristningsperioden – og kva denne steinen kan fortelje om tidlegkontakt med Europa.

15.45 Kaffi

16.00 Valdres og den nye religionen v/Jan Brendalsmo, dr.philos. og tidlegare seniorforskar ved Norsk institutt for kulturminneforsking. Kva gjorde valdrisane etter at dei hadde tatt imot kristentrua og lova bot og betring? Kva slags kyrkjer bygde kongen, kven bygde dei øvrige kyrkjene, og korleis stelte folket seg til den nye religionen?

17.00 Organiseringa av kyrkja v/Hilde Inntjore, dekan ved Universitetet i Agder. Inntjore vil snakke om delinga av Bergen bispedømme og etableringa av Stavanger bispedømme. Ho vil legge særleg vekt på ideologiske og religiøse aspekt ved kristninga og utbygginga av ein kyrkjeorganisasjon.

18.00 Panelsamtale (oppsummering og avslutting)

OLSOK 29. JULI 2022

29. juli blir det stor jubileumsmarkering i museumsamfiet på Valdres Folkemuseum. Dette er eit samarbeid mellom kyrkja, kommunane og andre aktørar i Valdres. Meir informasjon vil bli lagt ut etter kvart.

  • 1/4
    Tingsteinen i Slidre, foto: Anne Marit Noraker
  • 2/4
    Einangsteinen, frå Sophus Bugges artikkel til Videnskabs-selskapet i Christiania aar 1872.
  • 3/4
    Vangssteinen, skissa er henta frå Vang historielag si nettside.
  • 4/4