Verdigrunnlaget

  •  (Foto/Photo)

Valdresmusea skal legge til rette for møte mellom generasjonar og opptre ansvarleg, relevant, modig og inkluderande. Valdresmusea skal:

  • legge til rette for vern og vidareføring av materiell og immateriell kulturarv
  • produsere kunnskap og dele denne med enkeltmenneske og offentlegheita 
  • fremje kritikk og refleksjon og ta samfunnsoppdraget på alvor 
  • gjere livet rikare for både enkeltpersonar og samfunnet i samtida og framtida
  • vere ein relevant samarbeidspart og utviklingsaktør
  • arbeide etter The International Council of Museum (ICOM) sine etiske retningsliner

FRI KUNST – FRI TALE

Valdresmusea skal vere ein open og inkluderande kulturinstitusjon. Her er plass til alle – og rom for alle ytringar. Valdresmusea skal vere lim og lupe i eige samfunn. Det betyr at vi skal bidra med kultur og kulturarv som knyter menneska saman. Men Valdresmusea skal også drøfte sider ved samfunnet som det er vanskeleg å snakke om, som vi kanskje ikkje likar, eller forstår. Slik speglar vi eit komplekst og mangfaldig samfunn med rom for breidda av historier, forteljingar og livserfaringar.