Studiesenteret
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBygningvernarbeidet for Valdres

Formål
Bygningsvernarbeidet har vore satsingsområde ved Valdresmusea sidan 2009. Formålet er å bidra til auka bevisstgjering og bevaring av bygningsarven i Valdres.

Kursrekka
Kvart år tilbyr vi 10-15 ulike bygningsvernkurs, etter etterspurnad frå huseigarar og andre. Døme på emne er lafting, taktekking, restaurering av vindauge, gamle målingsteknikkar, smiing og muring. Målgruppa er særleg huseigarar, handverkarar og andre med interesse for eldre handverksteknikkar. Nokre av kursa er retta mot ungdom. Kursa er svært populære og blir oftast fullteikna. Vi tek atterhald om endringar. Kursprisen inkluderer mat og eventuelle materialar. Rabatt for medlemmar i Verne-Vøla, Fortidsminnefore-ningen og innehaverar av årskort for Valdresmusea. Betaling til kontonummer 2070 05 01524, merk med kursnummer.  

Tilbyr gratis dagsverk
Bygningsvernrådgjevaren dreg også på synfaring, skriv tilstandsrapportar og gjev råd om istandsetting av hus og anlegg. Eigarar av verneverdige hus i Valdres kan få inntil 1 gratis dagsverk. Arbeid ut over dette vert fakturert frå Valdresmusea. Rapportane blir gjerne nytta som vedlegg til søknadar til Kulturminnefondet og SMIL-ordninga og anna.

Offentleg forvaltning
Vi gjev fagleg bistand til kommunane, og har mellom anna vore ein aktiv deltakar i oppstarten av fredingsprosessen på Bagnsbergatn i Sør-Aurdal.

Anna formidlingsarbeid skjer gjennom artiklar og kronikkar, foredrag, konferansar og sosiale medium. Følg gjerne «Bygningsvern i Valdres» på Facebook.

Samarbeidspartnerar
Oppland fylkeskommune, Kulturminnefondet, den lokale avdelinga av Fortidsminneforeningen Verne-Vøla og Valdres Natur- og Kulturpark.

Kontaktinfo
Odd Arne Rudi, bygnignsvernrådgjevar  
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
www.valdresmusea.no

 

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken